V oblasti pracovnej zdravotnej služby, teda v oblasti zdravotného dohľad nad pracovnými podmienkami zabezpečujeme nasledovné činnosti pre 1. a 2. kategóriu prác:

vstupný audit PZS ktorý obsahuje nižšie uvedené činnosti:

- zaradenie pracovníkov do kategórií z hľadiska zdravotných rizík tzv. kategorizácia prác

- posúdenie zdravotných rizík

- vypracovanie prevádzkových poriadkov pre prácu s rizikovými faktormi

Ďalej

- následný audit

- školenia prvej pomoci