Z oblasti BOZP zabezpečujeme nasledovné činnosti:

- služby autorizovaného bezpečnostného technika v rozsahu zákona č. 124/2006 Z.z.

- služby bezpečnostného technika v rozsahu zákona č. 124/2006 Z.z.

- služby koordinátora bezpečnosti na stavbách v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z.

- komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti BOZP

- vstupný audit stavu BOZP

- vypracovanie smerníc a dokumentácií z oblasti BOZP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt

- vypracovanie posudku o rizikách

- komplexné riadenie BOZP

- školenia v oblasti BOZP

- revízie vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích