Z oblasti OPP zabezpečujeme nasledovné činnosti:

- služby špecialistu požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.

- služby technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.

- služby špecialistu požiarnej ochrany

- vstupný audit stavu OPP

- vypracovanie dokumentácií z OPP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt

- školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti OPP

- odborné prípravy zamestnancov v oblasti OPP

- komplexné poradenstvo a konzultácie z oblasti OPP

- zabezpečovanie hasiacich prístrojov a požiarnej techniky

- kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadicových zariadení (hydrantov)

- tlakové skúšky požiarnych hadíc

- montáž, kontrola, odborné prehliadky a odborné skúšky požiarnych uzáverov

- vypracovanie požiarnych projektov a požiarnobezpečnostných charakteristík užívaných stavieb